About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

మారుతీయం లో నాకు నచ్చ్సిన ఒక మంచి మాట.

చాల చాలా  నచ్చింది . వ్యాసం పేరు "మనుషులు -చేగోడీలు "


ఓ చిరునవ్వు, ఓ మంచిమాట, మౌనంగా పలకరింత, బుజ్జగింపు, దయ -యిలాంటివేవయినా జీవితాన్ని వెలిగిస్తాయి. దేవుడిని తలపిస్తాయి.