About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

నువ్వు కాకివిరా .. అంటే పొగిడినట్టు కూడా అనుకోవచ్చు

ఎందుకంటే కాకి నల్లగా ఉండటంలో దాని తప్పేమీ  లేదు ,ఐనాగానీ , అది ఏమైనా తినడానికి దిరికితే అందరినీ కావ్  కావ్ మని ఆహ్వానించి అందరితో పంచుకుంటూ తింటుంది , చూడండి  మనకంటే ఎంత మంచిదో కాకి బావ / కాకి మరదలు కూడా