About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం విసుగ్గా ఉందా ?? How to change the world you see around you

ఒక కత్తిలాంటి పుస్తకం మీకు నచ్చింది చదవండి . అది మిమ్మల్ని వేరే లోకానికి తీసుకెళ్తుంది .
--నా దరిద్రమో అదృష్టమో ఒక్క లైన్ చదవగానే వెఱ్రి ప్రశ్నలు వంద తగలడతాయి .