About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

ముందు కాళ్ళకి బంధం వేసేశాడోచ్

మోడీ రైల్వే స్థలాలని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకి ఇవ్వబొతున్నాడోచ్ . LIC నడ్డి కూడా విరిసేసాడోచ్ .  ఇంక మనం బొక్కబోర్లా పడిపోవడమే మిగిలి ఉందోచ్ . 

ఇది నిజంగా అద్భుతమే !

125 కోట్ల జనాలకి తిండి పెడుతున్నది చాలక సౌదీ అరేబియా , ఐరోపా , అమెరికాలకు తిండి గింజలు , మాంసం పంపగాల్గుతున్నారంటే మన రైతు దేవుళ్ళు మామూలు వారు కాదు . ప్రభుత్వం నిట్ట నిలువుగా అడ్డగోలుగా రైతు నడ్డి విరిచి
ఉరి వేసుకోమని లేకపోతే పురుగు మందు తాగమని వారి మానానికి వారిని వదిలేసి కేవలం మనలాంటి మధ్యతరగతి సుసంపన్న నియోజక వర్గానికి లబ్ధి చేకూర్చటం కోసం (అంటే ధరలు పెరగకుండా చూడటం ) ఏమీ కష్టపడకూడదని నిర్ణయించుకుంది .
కావాలంటే అప్పు మినహాయిస్తాం లేకపోతే కొత్తవి ఇస్తాం అంతేగానీ మీకోసం ధరలు ఎటువంటి పరిస్థితిలోనూ పెంచము మిమ్మల్ని లాభాల దిశలో పోనే పోనివ్వం . పోనీ విత్తన -ఎరువుల ధరలు తగ్గిస్తామా ? ఊహుం చస్తే చేయం మాకు నిదులిచ్చే ఎరువుల కర్మాగారాల అధినేతలకి మేము విస్వాశపాత్రులం వారే మా పదవికి శ్రీరామ రక్ష .  
    ఏదో ఒకరోజు రైతులంతా వారికి కావాల్సింది ఉంచుకుని వ్యవసాయం ఒక ఆరు నెలలు మానేస్తే ప్రధాని కూడా దిగి వస్తాడు .
అప్పుడు గానీ నవ్వే రైతుని చూడలేం . 

ఆకలి ఓ విలక్షణమైన గురువు , ఈ శని, ఆది వారాలు తన పాఠం వినబోతున్నాను .

అర్థం కాకపోతే ఈ దిగువన ఉన్నది చదవండి .
   ఈ శని  ఆది వారాలు నీళ్ళు తప్ప ఇంకేమీ తీసుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నా . నేర్చుకున్న పాఠాన్ని ఇంకో టపా లో  వ్రాస్తాను .

పిచ్చికి కారణం : ABN  ఛానల్ లో వచ్చిన రావూరి భరద్వాజ గారి ముఖాముఖీ 

పూజలు పునఃస్కారాలు భజనలు చేస్తే దేవుడు పట్టించుకుంటాడో లేదో కానీ

అమ్మ నాన్నలకి మాత్రం ఇలాంటివేమీ చేయకపోయినా ఎప్పుడూ తమ పిల్లల పైనే ధ్యాస .
చెప్పాపెట్టకుండా కోరుకొని వరదలు కరువులు మాత్రం ఠంచనుగా ఇస్తుంటాడు దేవుడు .
ఒక మనిషికి మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా అది ఇంకో మనిషి వల్లే . మరి అలాంటప్పుడు దేవుడు అనేవాడు ఎవరి సృష్టి ?
నాకు మాత్రం ఇంతవరకు అమ్మ నాన్న గురువులలో  తప్ప ఇంకే కల్పిత సృష్టిలోనూ  దేవుడనే భ్రమ కలుగలేదు . మరి మీకు ?

Truth is most fearful

If you start thinking whether you and things around yourself exist, you
will feel the ultimate fear in your heart.

tridosham assessment for rowthu

Prakrti: Pitta

Your prakrti, the physical constitution with which you were born, is
pure Pitta. This is an unchanging characteristic and represents your
natural, normal state of being. Let's take a look at some of the common
qualities of Pitta-predominant individuals.

Physically, Pitta individuals tend to be of medium build. A balanced,
proportional physique is the hallmark of a Pitta. In fact, medium pretty
much sums up the physical characteristics of a typical Pitta-predominant
person.

A medium-sized head resting on a sturdy neck marks the Pitta. Other
facial characteristics include:

Green, hazel, amber, gray, or blue eyes with reddish eyeballs:
sharp, penetrating, of medium size, and evenly placed
A medium-sized nose, sometimes reddish or veiny
Medium pink or red lips, with a tendency to cold sores
Teeth even, yellowish, and cavity-prone in gums that bleed often
Medium, evenly-shaped ears, often red and warm
Thin, soft, fine, straight hair, usually red, blond, or light brown
A tendency to gray prematurely or to go bald at an early age

Pittas tend to be well developed physically. Though average in height
and build, they can often be quite athletic. Other physical
characteristics of the typical Pitta include:

Well proportioned arms, legs, hands, and feet
Sturdy, flexible joints
Even, oval-shaped nails that bend, red nail beds
A balanced chest and shoulders, with medium-sized shoulders and hips
Fair skin of medium thickness, with a tendency to freckles
Sunburns easily, moles common
Fine, light body hair
A tendency toward skin problems, including rashes, dryness or
oiliness in patches, acne
Skin warm to the touch

Pittas can usually gain or lose weight at will. When they do gain weight
it tends to be distributed evenly, especially in the chest area. One
very prominent characteristic of Pittas is a strong digestive system.
They are usually hard-charging and competitive, with a tendency toward
anger and aggressiveness. Pitta is the fire dosha.

This is the physical constitution (prakrti) with which you were born. It
gives you some idea of your tendencies, and your physical strengths and
weaknesses. Now let's take a look at your current dosha state to see if
you are balanced or imbalanced.
Vikrti: Kapha Imbalance

Vikrti is a state of imbalance in which one of the three bodily humors
or doshas is excessive. In your case, you have an excess of the Kapha
dosha. Kapha is the water dosha (a mix of water and earth).

Ayurveda lists some twenty diseases that are caused by imbalanced Kapha.
Because the negative tendencies of Kapha are lethargy, drowsiness, and
accumulation, the Kapha-related illnesses stem from such behavior, as
well as from excessive liquid intake.

Kapha ailments include:

Drowsiness and excessive sleep
Laziness, lethargy, and heaviness of the body
Excess mucous production and excess bodily excretion
Obesity, anorexia nervosa, indigestion
Mucous around the heart or in the throat
Edema, bronchitis, pneumonia, asthma, sinus congestion, hay fever
Hypertension, atherosclerosis (narrowing of the arteries)
Diabetes

As you can see, Kapha's earth element causes illnesses related to lack
of movement (whether of the body or the digestive system). Kapha's water
element causes illnesses related to accumulation of fluids, such as
edema and excess mucous. Naturally, lack of activity and cold, damp
environments aggravate Kapha ailments. For example:

Drinking with meals
Sleeping too much and not exercising enough
Eating too many sweets or mucous forming foods
Lethargy

The best treatment for a Kapha imbalance is to get off your butt and get
to work. Get out of bed! No more than eight, and preferably closer to
six, hours of sleep is the rule. Get some physical and mental exercise.
Eat a very light breakfast, if at all, a big lunch (followed by a brisk
walk), and a moderate evening meal. One day a week, fast.

Stick to bitter, pungent, and astringent foods. Don't drink with meals
and, in fact, drink less. An occasional trip to the sauna or a warm bath
to promote sweating is also a good idea. And the best news: have regular
sexual intercourse!

Kapha is strongest between 6-10 a.m. and 6-10 p.m. Those are good times
to avoid eating (or eat lightly) as the digestive process will be
slowest then. And beware the late winter and early spring, as Kapha is
at it's peak then. Don't fall into a spring slump. Stay active.

For more help, enter your name and email address in the spots provided
at the end of this page. Pressing the Send button will send a copy of
these results to us. We'll take a look at it, and respond with further
suggestions for ways to regain your doshic balance. For now, read on.
Mind Type: Vata

Your mental characteristics are pure Vata.

Vata, being the air dosha, is windy and changeable. Vatas have restless,
active minds. They are curious and can be very creative. They tend to
speak quickly and gesture actively. The overall impression they give can
be a bit chaotic. Vata is movement.

Compared to the solid, slow-moving Kapha, Vata individuals seem flaky
and insubstantial. In fact, they usually compare unfavorably with both
the down-to-earth Kapha and the energetic, rational, focused Pitta. This
comparison is superficial, however. The Vata energy derives not only
from air, but also from space. Space, or ether, is the most refined of
the elements and the only one that does not undergo transformation when
it manifests itself in physical reality. In this sense, Vata is the
closest of the three doshas to pure consciousness (Brahman).

Thus Vatas have the most spiritual of the three vital energies. As Vatas
grow, they tend to shed their material and physical desires and to
concentrate on the spiritual. It is wise to remember that the doshas are
also related to the ages. Kapha is the child, Pitta the adolescent, and
Vata the mature adult. Vatas should not permit their fears and anxieties
to push them into conforming to Pitta or Kapha ideals, for they would be
regressing. Vatas are mobile, and must remain so.

The weaknesses of Vata stem from this mobile rootlessness. Without
grounding, Vatas can become fearful and anxious. It is important for
Vata individuals to find time each day for grounding activities.

When Vatas are in their Sattvic (balanced and harmonious) state, they
tend to be adaptable, enthusiastic, eloquent, energetic, and perceptive.

When Vatas are in their Rajasic (turbulent and disturbed) state, they
tend to be hyperactive, unreliable, overly talkative, restless,
disturbed, indecisive, and superficial.

When Vatas are in their Tamasic (inertial and darkened) state, they tend
to be secretive, dishonest, self-destructive, and fearful. At these
times they are susceptible to sexual perversions, mental illness, drug
addictions, and suicide.

To see where you stand emotionally, take a look at the next section.

Guna: Rajasic
Imbalance: Vata

Your answers in this section fall into one of three gunas: Sattvic,
Rajasic, or Tamasic. Within each of these gunas, your answers are
further subdivided into Vata, Pitta, and Kapha. Please understand that
this test uses only three questions in each of these areas to determine
your guna and your psychological imbalance, if any. That's a pretty
small sample, so don't take these results as anything more than a very
general indication of your current psychological state.

If you would like a more detailed analysis of your psychological state,
please check the more information box on the form below and submit it
along with your name and email address. We'll get back to you as soon as
we can.

According to your responses in the fourth section of the self-test
(Qualities of Emotion), your current guna (psychological state) is
Rajas. This is the most common psychological state. After all, who among
us is perfect? Still, there's no reason you can't improve your
condition. Unlike the ancient Hindus, who believed that your guna was
set at birth, we believe you can change. They also created the caste
system and locked people into a specific class for life, remember. We
have made a few advances in the last 2500 years.

The Vata Rajasic mind is typically indecisive, hyperactive, and filled
with anxiety. We're talking about a person who is often flighty,
superficial, and talkative. If this sounds like you, how about that?
This test works. Now get to work. A more enlightened mental state is
within your reach if you will only try for it.

On the other hand, if this doesn't sound at all like you, maybe you
checked the wrong boxes. You can use the Show Checked Items link below
to display a list of your test responses. Skim down to section four,
Qualities of Emotion, and check your answers. Did you make an error? If
so, use your browser back button to return to the Questions page and
change your answers accordingly. Then press the Evaluate button to
recalculate your results.

Unfortunately, your psychological imbalance is not in the same dosha as
your physical imbalance (Vata vs. Kapha). Thus, the actions you take to
reduce your physical imbalance will not help your psychological
imbalance. But don't worry. You can still use aromatherapy to reduce
your psychological symptoms while working through diet and lifestyle to
reduce your physical imbalance. But perhaps a better solution would be
to contact a qualified Ayurvedic practioner for a full examination.
Remember, this test is only a general indicator of a possible imbalance.
For more information, please use the form below to contact us.

A summary of your emotional responses is as follows:

Vata Pitta Kapha
Sattvic 3 3 2
Rajasic 1 3 2
Tamasic 2 0 0

Get More Info

Want to know more? Enter your name and email address in the form below,
then press the Send button. Within a few minutes you should receive a
detailed report by email.

Included in the report will be the above results, plus suggestions for
diet and lifestyle changes to regain or maintain your doshic balance.
We'll also take a look at your test results, and if we have any other
suggestions that we feel will be of use to you, we'll send them along
personally.

Thanks for trying our tridosha self-test. Please feel free to add any
comments or suggestions you may have.
name

email address


city

state/province

country


comments or suggestions

Keep me informed of upcoming events.
Send me more information.


If you would like to print these results, we recommend you use the
Text-Only version of this page. To see the Text-Only version, use the
link below.

Show Checked Items ListItems Checked on Self-Test
Stable Qualities
Vata: Small, dark, active eyes.
Vata: When gaining weight, gains it around the middle.
Vata: Dark complexion (tans easily relative to family).
Pitta: Even teeth, of medium size.
Pitta: Medium body.
Pitta: As a child, hair fine, light.
Pitta: Moderate neck.
Pitta: Medium forehead with folds and lines.
Pitta: Medium build as a child.
Pitta: Fingers and toes medium in length.
Pitta: Medium bone structure.
Pitta: Moderate chin.
Kapha: Moderate amount of body hair.
Kapha: Heavy bone structure.


Changeable Qualities
Vata: Either indulges in rich food or diets strictly.
Vata: Dislikes dryness and cold (likes warmth).
Pitta: Skin warm to touch.
Pitta: Loves proteins, caffeines, and hot, spicy, and salty foods.
Pitta: Over-sexed, arouses easily.
Pitta: Tongue coating yellowish, orange, or reddish.
Kapha: If ill: swelling, fluid retention, mucous, congestion.
Kapha: Thick gums.
Kapha: Loves sweets, dairy, bread, and pastry.
Kapha: Large full movement, once a day, mucous, itching.
Kapha: Any climate fine (dislikes humidity).
Kapha: Thick, slightly wavy hair, a little oily, dark, brown, lustrous.
Kapha: Full, moist lips.
Kapha: Gains weight easily, hard time losing weight unless exercising.
Kapha: Thick skin (3/4+ inch thick), well lubricated.


Qualities of Mind
Vata: Dislikes routine.
Vata: Difficulty deciding, changes mind easily.
Vata: Knows a lot of people, but has few close friends.
Vata: Restless, active, likes movement.
Vata: Creative thinker.
Vata: Do many projects all at once.
Pitta: Enjoys planning and organizing, especially if created by self.
Pitta: Agressive, likes competitive activities.
Pitta: Organized thinker.
Pitta: Constantly organizing, likes to proceed in an orderly fashion.
Kapha: Spends reluctantly, likes to save.
Kapha: Resists change, new project, likes simplicity.
Kapha: Prefers to follow a plan or idea.
Kapha: Takes time to learn things, but once learned, never forgets.


Qualities of Emotion
Vata - Rajasic: Nervous.
Vata - Sattvic: Communicative.
Vata - Tamasic: Practices secretiveness.
Vata: Dreams about flying, restless, nightmares.
Vata: Feelings and emotions change easily.
Vata - Sattvic: Flexible.
Vata - Sattvic: Dynamic.
Vata - Tamasic: Tendency to fear.
Pitta: Aggressive about opinions and feelings, give opinions even if
they are not asked for.
Pitta - Sattvic: Tolerant.
Pitta - Sattvic: Caring.
Pitta - Sattvic: Perceptive.
Pitta - Rajasic: Angry.
Pitta - Rajasic: Manipulative.
Pitta - Rajasic: Irritable.
Kapha - Sattvic: Devoted.
Kapha - Rajasic: Desirous.
Kapha - Sattvic: Patient.
Kapha: Romantic, short dreams, often involving water.
Kapha - Rajasic: Greedy.

Indian soaps and chemical analysis

soon to come with detailed information

ప్రస్తుతం కుదిరిన ఆహార భద్రతా ఒప్పందం తెల్లవాడి ఒక జిమ్మిక్కు

ముందు కాళ్ళ బేరం తర్వాత జుట్టు పట్టుకుంటాడు . చూస్థూఉండండి . మోడీ గాలి పోగానే వాడి బుద్ధి చూపిస్తాడు .
ప్రస్తుతానికి అంగీకారం తెలిపిన "peace  clause " శాంతి ఒప్పందం (WTO) కు ఖచ్చితంగా రాం  రాం  చెప్పి  తన TFA ను మాత్రం కొనసాగిస్తుంది . ఇందులో ఎటువంటి అపనమ్మకం లేదు నాకు తెల్లోడి కుట్ర మీద .

I am a fan of Anand

I fear to say i am fan of someone because of many reasons and
unnecessary discussion. But in case of anand I feel ecstatic to boast "I
am a fan of Viswanathan anand".

what is Trade facilitation agreement TFA

Putting its foot down, India has reportedly blocked the World Trade
Organisation's (WTO) trade facilitation agreement (TFA) which was
largely agreed upon in Bali last year. Lowering global trade barriers,
decreasing import tariffs and agricultural subsidies were some of the
provisions which were discussed last year by the 160-member WTO members
in Ninth Ministerial Conference. India has its concern about food
subsidy and stockpile of food grains and wants it to be addressed first
before signing the TFA. TFA is largely seen as an effort by developed
countries to access vast markets of new growing economy of the
developing country. Before jumping to conclusion about whether India is
doing right by opposing the TFA agreement or not, we should look at
these issues first. What is TFA and controversy surrounding it? • Trade
facilitation agreement (TFA) is a trade protocol aiming to give a spur
and do away with the stumbling blocks in doing international trade
between various countries. • The deadline to sign the agreement is July
31 and the deal has to come into force fully by 2015. • It is being
believed, especially by the proponents of the agreement that deal could
add $1 trillion to global GDP and also can generate 21 million jobs by
slashing red tape and streamlining customs. • The developing country
especially India and South Africa wants that before pushing for this TFA
thing why WTO don't discuss and allay our concern on food subsidy which
is a lifeline for lakhs of BPL people in these countries. What was
agreed upon in Bali summit? • Last year in Indonesia, during Ninth
Ministerial Conference, largely three issues were taken into account. •
They were Package for Least Development Countries (LCDs), Trade
facilitation and agriculture. • In the meeting, the 160-member WTO had
reaffirmed their commitment for duty free and quota free market access
for LCDs. Reactions on the issue: • Michael Froman, US trade
representative told Reuter, "India clearly and forcefully expressed its
concern that work proceeds on all fronts, including food stockpiling,
and received assurances that all G20 members are committed to the full
implementation of all Bali agreements on the agreed timetables". •
"India is quite influential, so let's hope that they're going to back
down in some way," Peter Gallagher, an expert on free trade told
Reuters. • When asked about the issue, an Indian official told Business
Standard, "The way things are moving, there is no way we can agree to
the trade facilitation agreement being pushed by the developed nations
at WTO within the prescribed deadline. Food security has always been
India's main concern and this time we are not going to concede". •
According to the Indian Express report, Commerce secretary Rajeev Kher
through a statement said that it will be really difficult for India to
sign the TFA till WTO members are ready to discuss a permanent solution
of food subsidies and stockpiling of food grains. India's concern •
India is maintaining its bullheaded approach because of two issues, food
subsidies and stockpiling of food grains. • India at present is running
a massive food procurement programmes by providing minimum supporting
price to the farmers and giving subsidised food to lakhs of BPL families
through its public distribution system (PDS). • The new WTO agreement
limits the value of food subsidies at 10 percent of the total food grain
production. India is flexing muscle on the issue because subsidies have
been calculated by WTO taking 1986 as base year into account which will
largely affect food procurement programme through MSP. • India is
raising its concerns by saying that while US is providing 120 billion as
agriculture subsidy then why India can't give even one tenth (USD 12
billion) to their farmers. • India which is home to about 25 percent of
the world's hungry, has a viewpoint that it is a Government's
responsibility and duty to ensure availability of proper food to its
people. • Moreover, India's food programme is largely domestic so it
doesn't distort global food trade. The Indian sources say that once the
TFA will be implemented it will be difficult to bargain on the food
subsidy thing and that is why India has this brazen attitude. What is
India's strategy? • India wants that its concerns on food security
issues must be addressed by adopting some concrete framework in the
direction. • India might delay on the signing of the agreement and buy
out time till December of this year.

Read more at:
http://news.oneindia.in/feature/why-modi-government-is-up-arms-against-wto-s-trade-facilitat-1489740.html#infinite-scroll-2

avconv any video to 3gp format

In the following ,  the switch "-strict experimental"  is required only for aac decoding.
for rest of the formats it is not necessary.
bitrate notation in kbytes is compulsary or else mention in full number of  bytes.

avconv -i   inputfilenmae.mp4   -s   qcif   -vcodec h263   -r 10  -b 180k -ab 64k  -acodec   aac -strict experimental   -ac  1   -ar 22050     outputfilename.3gp