About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

బోర్ కొడుతుందా ???

హుషారుగా ఉండే ఒక మనిషినితో మాట్లాడండి , ఏదోకటి చేయండి కానీ మీరు కలిసే వ్యక్తి చాల హుషారుగా ఉండాలి .
ఖచ్చితంగా మీ మానసిక స్థితి కొంత మారుతుంది . కొత్త ఆలోచనలు మీకూ వస్తాయి .