About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

సత్తెన్న-పిచ్చయ్య

Microsoft సత్య నాదెళ్ళ
Google సుందర్ పిచాయ్

వీరిద్దరికి నేను పెట్టిన పేర్లు.
మనోళ్ళు అంత పెద్ద మేధావులు కాకపోయినా మంచి నమ్మకమైన పనిమంతులని బడా మదపుదారులకున్న నమ్మకం.

ఆకలిని ఆయుధంగా...

ఎలా వాడాలో నేర్చుకుంటున్నా! మనలో నైపుణ్యాన్ని  వెలికి తీయగల అసాధారణ మహిమ ఆకలికి ఉంది.
ఈ ఆలోచన రావటానికి కారణం మస్థిష్కలోని కణాలపై వెలువడిన  ఒక పరిశోధనా వ్యాసంగం.

ఆసక్తిగల వారు intermittent fasting and it's effects on Neuro Genesis చదవగలరు.

Why Indians adjust and compromise in lot of issues?

The reason less in its vast diversity of cultures and no single class has the absolute majority in making biased policies at major level.
The only alternative to everyone is just to coexist which requires one to have a virus of adjustment.

వాడు చదవకపోతే తిండి పెట్టొద్దు!

దీని వెనుక శాస్త్రీయ పరమైన కారణం ఉందంటే నమ్మగలరా?
వీలుంటే intermittent fasting and it's effect on Neuro Genesis గురించి శోధించగలరు.

Are Racism and Casteism two different things?

No

Sunday office joke

A husband prepares to go office on Sunday. His wife reminds him that. He boldly says to his wife that he didn't forgot any thing today while preparing for the office.

P. S.  This is not for making you laugh. I am sorry.

Numerical convergence puzzle

Can you correct the following  image using iterative numerical procedure?
Hints:
1. First thing is to detect the geometry of the circle, i.e. the center and radius of the circle using image processing techniques or manually.
2. count the fractions of each binary class and then redraw the pie-chart.
3. repeat the step 2 until the convergence of the loop.

Caution: It has to be established first whether this kind of problems has a limiting solution ?

What makes the difference between western and eastern scientific efforts?

It is the high commitment to a problem with utmost passion.
They have an advantage of being not so concerned about family and relations.
But Japanese are an exception for their never surrender kind of attitude.

Most perfect Theorems

The ones which involve the necessary and sufficient conditions to hold something to be true are truly the strongest and will serve the science eternally and repetitively in future.

Which one gives you more PEACE ? Quran or Kamasutra ?


సంక్లిష్టమైన గణితంలో ఫ్రెంచ్, రష్యన్ లకు తిరుగులేదు.

కానీ ఇద్దరి ఆలోచనా రీతిలో వ్యత్యాసం ఉంది.
ఫ్రెంచి వారు సిద్ధాంత ధోరణిలో పిల్లలకు నేర్పుతారు.
రష్యావారు నిజ జీవిత సమస్యల నుంచి నేర్పేవిధానం అవలంబించుకున్నారు.

Walking speed at age 31.7 years with BMI 24.9

Walked 1.67 km in exactly 16 minutes to have 6.26kmph
On the athletic track it took me 15 seconds for 100 meters.
So it is 24kmph.
In two months I would like to reach
30kmph in 12 seconds.

Sophisticated Robotics will lead to the end of Capitalism

Robots does everything for us and investors. Then what the remaining humanity has to do?
Simply  they revolt on the wealthier section to destroy the capitalism.

But in fact it may lead to the ban on robotics usage in households.

Poor mathematician and Rich mathematician

A pure mathematicians work is paid by government institutions so he will remain or for ever.
And the cryptography expert who is good at applied algebraic mathematics is made rich by the data based corporate companies.

English men tactics for different countries

For,
Japan, they used Christian missionaries to divide then into two groups.
China, they addicted the Chinese people with opium.
India,  used the divide and conquer policy on the Indian caste system by luring the Brahman to high class jobs and converting the working class into Christianity.
Africa, America and Australia , they just used their power of artillery and genocide killings on the tribes.

God is the most boring person in the world!

If he knows what is going to happen at every moment and for every creature in the earth then he must feel bore after some time.
The more you know  the future the less you enjoy it.
Suppose for example, you are watching a movie with your best friend. And he tells you what's going to happen in next frame, every time.

Ignorance is the secret of happiness

We prove this using
" reductio ad absurdum"

Suppose you know everything about the world and you exactly know what is going to happen next, you may not enjoy the moment of that surprise.
So you must be ignorant to at least few of this mundane world to make yourself happy for a short time.

So, be ignorant and be happy.

Genie joke

A couple was golfing one day on a very, very exclusive golf course, lined with million dollar houses. On the third tee the husband said, "Honey, be very careful when you drive the ball don't knock out any windows. It'll cost us a fortune to fix."

The wife teed up and shanked it right through the window of the biggest house on the course. The husband cringed and said, "I told you to watch out for the houses. Alright, let's go up there, apologize and see how much this is going to cost."

They walked up, knocked on the door, and heard a voice say, "Come on in." They opened the door and saw glass all over the floor and a broken bottle lying on its side in the foyer. A man on the couch said, "Are you the people that broke my window?"

"Uh, yeah. Sorry about that." the husband replied.

"No, actually I want to thank you. I'm a genie that was trapped for a thousand years in that bottle. You've released me. I'm allowed to grant three wishes- I'll give you each one wish, and I'll keep the last one for myself."

"OK, great!" the husband said. "I want a million dollars a year for the rest of my life."

"No problem-it's the least I could do. And you, what do you want?" the genie said, looking at the wife.

"I want a house in every country of the world," she said.

"Consider it done." the genie replied.

"And what's your wish, genie?", the husband said.

"Well, since I've been trapped in that bottle, I haven't had sex with a woman in a thousand years. My wish is to sleep with your wife."

The husband looks at the wife and said, "Well, we did get a lot of money and all those houses, honey. I guess I don't care."

The genie took the wife upstairs and ravished her for two hours. After it was over, the genie rolled over, looked at the wife, and said, "How old is your husband, anyway?"

"35." she replied.

"And he still believes in genies?....That's amazing."

A tit bit for life time lovers !

Never let the chemistry between you get affected by your personal rules on physics.

P. S: Don't take the meaning seriously but just follow it.