About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

సత్తెన్న-పిచ్చయ్య

Microsoft సత్య నాదెళ్ళ
Google సుందర్ పిచాయ్

వీరిద్దరికి నేను పెట్టిన పేర్లు.
మనోళ్ళు అంత పెద్ద మేధావులు కాకపోయినా మంచి నమ్మకమైన పనిమంతులని బడా మదపుదారులకున్న నమ్మకం.