About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

రాజుకు వాచిపోతుంది!

ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల తెలివితేటలు వారికున్న సమాచార సౌలభ్యత రాను రాను పెరిగిపోతోంది.
రాజులు పాత నాయకుల లానే చెల్లుతుందనుకుంటే ఖచ్చితంగా వాచిపోవును క్రింద పైనా...
ఇది మన చంద్రబాబు అతి తెలివితేటలను ఉద్దేశించి అంటున్నా.

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Babu is not going in the right direction.