About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

నా గురించి నేను ఏమనుకుంటున్నాను

1. అప్పుడప్పుడు బుర్ర వాడుతుంటా .
2. ఇష్టమైనదానికోసం ఎంతదూరమైన పోగలను .
3. జీవితంలో ఏదో పోడిచేయాలని అనుక్షణం ఆలోచిస్తుంటా .
4.  నాక్కొంచెం తిక్కుంది , అందుకే research  చేస్తున్నా ..